REGLEMENT FOR LOFOTEN GAVE- OG HÅNDVERKSMESSE:

 1. Påmeldingen blir registrert når dette skjemaet foreligger arrangøren i utfylt og undertegnet stand.

  Påmeldingen er bindende, og utstilleren hefter for den totale stand leie og andre kostnader relatert til standen selv om kansellering ønskes. Såfremt arrangøren disponerer det kansellerte areal til en annen utstiller, godskrives den innkomne leie utstilleren med fradrag av dokumenterte utgifter ved oppnåelse av ny utleieavtale.

 2. Hvert påmeldingsskjema gjelder kun for den (eller de) utstiller(e) som står oppført. Flere produsenter kan dele stand, men alle samarbeidende parter må være oppført i påmeldingsskjemaet.

 3. Arrangøren forbeholder seg rett til å avslutte registreringen eller eventuelt redusere anmeldt areal hvis messen skulle bli fulltegnet før fristens utløp.

 4. Dersom leien ikke er betalt innen forfallsdato, vil utstilleren bli belastet med 9% rente pr. påbegynt måned. Alle tilgodehavende hos utstilleren må være betalt før messen åpner. I motsatt fall har arrangøren rett til å disponere plassen etter samme retningslinjer som ved kansellering (se pkt.1)

 5. Fremleie av utstillingsplass er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer/institusjoner som har betalt og er påmeldt kan delta på messen.

 6. Bare varer og tjenester som er oppført på påmeldingsskjemaet kan vises på standen til den påmeldte.

 7. Plakater og lignende kan ikke settes opp på utstillingsområdet uten etter spesiell tillatelse fra utstillingsledelsen. Vareprøver og reklamemateriell må kun utdeles fra egen stand.

 8. Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av film, lydbånd og lignende må meldes på påmeldingskjemaet og messeledelsen bestemmelser om bruk av slike virkemidler kan brukes og retnings linjer som blir satt må nøye overholdes. Bruk av stemmeforsterker er forbudt inne.

 9. Utstilleren er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Myndighetenes og utstillingsledelsens instrukser og anvisninger må nøye overholdes.

 10. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringstidens start til demonstreringstidens slutt, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstilleren må selv dekke alle nødvendige forsikringer.

 11. Utstilleren må selv sørge for all transport, montering, demontering, pakking og bort kjøring av sine varer og sitt dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstilleren må være merket med navn og standens nummer.

 12. Arrangøren besørger renhold av inne- og utendørs publikumspassasjer.

 13. Når utstillingen i standen er demontert, skal standen tilbakeleveres fri for dekorasjoner, spiker, fundamenter og lignende. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for utstillerens regning som vil bli fakturert etter messen.

 14. Dersom messen etter påbud fra myndighetene eller av andre tvingende årsaker (force majeure) må avlyses, kan ikke messens arrangør gjøres ansvarlig m.h.t. utgifter, forpliktelser eller tap som utstilleren må pådra seg i denne forbindelse.

 15. Salg av forfriskninger (kaffe, pølser, brus o.l) er ikke tillatt på messeområdet av andre enn arrangøren

 16. Enhver påmelding/ utstiller(e)/ stand er bundet av dette reglement.

 17. Et hvert rettsforhold mellom utstiller og arrangør skal bedømmes og avgjøres etter norsk rett. Partene er enige om å godta Lofoten som verneting.